b&b collection

Regulament campanii

Regulamentul loteriei publicitare "Prețuim momentele de colecție de 20 de ani"


Art 1. Organizatorul Loteriei Publicitare

1.1. Organizatorul Loteriei Publicitare„Prețuim momentele de colecție de 20 de ani” (denumită în continuare „Loterie” ) este B&B Collection SRL cu sediul în str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3 și sediul operativ în Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. ORC J40/6414/1999 (denumit in continuare „Organizator” ), CUI 11984882.

1.2. Prezenta Loterie este organizată în conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, în scop de reclama și publicitate pentru promovarea produselor și serviciilor oferite de către magazinele din B&B Collection din România.

1.3. Loteria se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare "Regulament" ), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor în magazinele B&B Collection și pe website-ul www.bbcollection.ro

1.4. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, scop in care participantii se pot adresa la nr de tel: 0213274477 sau la adresa de email office@bbcollection.ro


Art 2. Conditii prealabile extragerii carsigatorului Loteriei

2.1 In perioada 01 noiembrie 2019– 01 ianuarie 2020, participantii trebuie sa achizitioneze un produs sau mai multe din magazinele B&B Collection din România și /sau din pe magazinul on-line bb-shop.ro.


Art 3. Participanţii şi condiţiile de participare

3.1 La această Loterie poate participa orice persoana fizică, rezidentă în Romania, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al oricărui magazin B&B Collection sau al magazinului online www.bb-shop.ro, care întrunește conditiile cumulative stipulate în art. 3.2 de mai jos și care acceptă termenii și condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participant”/„Participanţi” ).

3.2 Pe cale de excepţie, nu pot participa la Loterie angajaţii Organizatorului şi ai celorlalte societati implicate în organizarea şi derularea Loteriei, și membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi ale acestora și soții/soțiile lor;

3.3 Pentru a se înscrie în Loterie, Participantii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

 1. a) Să cumpere, în perioada 1 noiembrie 2019 – 1 ianuarie 2020, din orice magazin B&B Collection din România sau din magazinul on-line www.bb-shop.ro, in cadrul campaniei ’Castiga un Mini Cooper cu B&B Collection” orice produs din lista brandurilor participante la campanie. Brandurile participante la campanie sunt enumerate în Anexa 1 – Lista Brandurilor Participante.

 2. b) Pentru participarea la tragerea la sorți pentru Marele Premiu prevazut la art.5.3 de mai jos, fiecare participant trebuie să parcurgă, față de cele de mai sus, următoarele etape:

  1. (i) Să acceseze website-ul www.bbcollection.ro/aniversare.html de pe orice dispozitiv conectat la internet;
  2. (ii) Să completeze corect și complet toate datele solicitate de Organizator: nume și prenume, adresa de email, număr de telefon, codul / numărul bonului fiscal/numărul comenzii online, magazinul din care a facut achiziția ( inclusiv in cazul achizitiei de pe magazinul on-line) și data achiziției;
  3. (iii) Să bifeze că este de acord cu Regulamentul oficial al Loteriei;
  4. (iv) Să bifeze că își dă acordul de prelucrare a datelor pesonale în scopul Campaniei.
   Suplimentar, prin bifarea opțiunii relevante de pe formularul de particpare, Participanții își pot exprima acordul ca Organizatorul să trimită comunicări comerciale în scopuri de marketing, de informare și promovare a ofertelor și a evenimentelor organzate;
  5. (v) Să apese butonul „TRIMITE” de la finalul formularului de înscriere După trimiterea formularului de înscriere, pe ecran se va afișa un mesaj de confirmare a înscrierii.
 3. c) Sa pastreze bonul fiscal sau factura fiscala cu care a facut achizitia;

 4. d) să respecte prevederile prezentului Regulament precum şi orice alte indicaţii date de Organizator în vederea desfăşurării în condiţii normale a Campaniei.

Participanții care completează formularul digital cu date incorecte sau incomplete vor fi descalificați, iar datele completate parțial și/sau eronat vor fi șterse.

3.5. În cazul în care cei care nu sunt eligibili pentru a participa sau care nu îndeplinesc condițile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, participă la această Loterie cu încălcarea acestui Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobandită de participant în urma prezentei Loterii, fără ca aceasta să îndreptățească respectiva persoană la vreo îndemnizație/despăgubire/compensație pentru aceasta.

3.6. Prin participarea la Loterie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

3.7. Un participant are dreptul de a se înscrie cu un număr nelimitat de coduri pezi pe www.bbcollection.ro/aniversare.html, având în vedere respectarea condițiilor prezentului art.3. Un bon fiscal / numar de comanda on-line inseamna o înscriere.


Art 4. Magazinele participante

Participă toate Magazinele B&B Collection de pe teritoriul României și magazinul online www.bb-shop.ro , enumerate în Anexa 2 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite în continuare „Magazine Participante” ).


Art 5. Premiul Loterie

5.1. Marele Premiu acordat în prezenta Loterie constă într-un automobil marca MINI COOPER ONE 55 kW (75 CP), 3 uși, culoare „Roșu Chili”, în valoare de 18.155,00 euro, TVA inclus (denumit in continuare „Marele Premiu” ).

5.2. Valoarea totala a Premiilor este de 20.172,22 EUR, cu TVA si impozit premiu incluse, echivalent in lei.

5.3. Nu se va acorda contravaloarea în bani nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor premiului sau înlocuirea cu alte premii.


Art 6. Modul de desemnare a castigatorului

Castigatorul Marelui Premiu se va desemna prin extragere (tragere la sorti) dintre toti participantii la Loterie care au completat formularul de participare pe www.bbcollection.ro/aniversare.html, conform prevederilor prezentului Regulament.


Art 7. Modalitatea de acordare a Premiilor

7.1 Marele Premiu

7.1.1 În data de 06 ianuarie 2020, ora 13, Organizatorul va efectua extragerea câștigătorului, în prezența unei comisii de validare formată din trei persoane asistatăi de un avocat în vederea asigurarii corectitudinii extragerii si a întocmirii procesului verbal de extragere. Extragerea va avea loc la sediul operativ B&B Collection (str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54, sect.3).

7.1.2 Dintre participanții înscriși la Loterie se va proceda la desemnarea/extragerea castigatorului astfel:

 1. a. Fiecărei înscrieri valide i se va aloca un număr, în ordine crescătoare, în funcție de ordinea înregistrării la Loterie;

 2. b. Se vor tipări cupoane cu numere de 1 la „n”, în funcție de numărul de înscrieri la Loterie

 3. c. Cupoanele cu numere vor fi împăturite și depuse într-un bol sau urnă;

 4. d. Se va extrage primul cupon, participantul aferent înscrierii cu numărul extras fiind potențialul câștigător al marelui premiu al Loteriei, în condițiile revendicării și respcetării condițiilor de validare;

 5. e. Totodată se vor extrage încă 3 cupoane pentru rezerve pentru situația în care cel înscris pe primul cupon extras nu poate fi validat ca și câștigător, nu dorește să intre în posesia premiului sau nu îl revendică în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea numelui acestuia pe website-ul www.bbcollection.ro/aniversare.html, pe pagina de Facebook B&B Collection https://www.facebook.com/MagazineleBBCollection; Procedura se va relua cu persoanele înscrise pe cupoanele extrase pentru rezerve care pot beneficia de premiu doar dacă îndeplinesc, de asemenea, condițiile impuse în prezentul Regulament.

 6. f. Dacă în termenul mai sus menționat câștigătorul nu informează Organizatorul că a luat la cunoștință că este câștigătorul marelui premiu și nu revendică personal premiul, prin prezentarea la sediul operativ al Organizatorului cu un act de identitate în vederea verificării condițiilor de validare și pentru îndeplinirea formalităților de intrare în posesie a premiului câștigat, acesta va fi automat descalificat, pierzând dreptul de a beneficia de premiu;

 7. g. După expirarea termenului mai sus menționat de 5 zile lucrătoare, se va afișa pe site-ul www.bbcollection.ro/aniversare.html și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MagazineleBBCollection/ numele primei rezerve;

 8. h. Pentru rezerve, termenul de revendicare al premiului este de 3 zile lucrătoare de la afișarea numelui pe website-ul www.bbcollection.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/MagazineleBBCollection/ ; Dacă se prezintă la termen, dar nu poate fi validat ca și câștigător niciuna dintre rezerve deoarece nu respectă condițiile de participare la Loteriee, în această situație premiul nu se mai acordă;

 9. i. Pentru a fi validat atât câștigătorul cât și rezervele (dacă este cazul) trebuie să prezinte bonul fiscal / factura comenzii cu care s-a făcut înscrierea în cadrul Campaniei în original. Neprezentarea acestor documente atrage după sine invalidarea respectivelor persoane ca și castigator/e.

7.1.2 Participanților li se aduce la cunoștință prin prezentul Regulament faptul că publicarea numelui și prenumelui câștigătorului marelui premiu pe website-ul www.bbcollection.ro/aniversare.html și pe pagina de Facebook www.facebook.com/magazineleBBCollection se va realiza în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale organizatorului în legătură cu publicitatea câștigătorilor și a premiilor câștigate, în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.

7.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare și rezonabile în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

7.2 Predarea marelui premiu catre castigator se va face in Bucuresti, in parcarea sediului B&B Collection din strada Traian, nr 3, sectorul 3, pe baza unui Proces Verbal de predare – primire premiu in termen de 45 zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata public pe website-ul www.bbcollection.ro


Art 8. Taxe şi impozite

Organizatorul Loteriei este răspunzător de plata tuturor taxelor sau a altor obligaţii fiscale/financiare legate de premiile oferite. Toate taxele aferente Marelui Premiu, în afară de impozit (cum ar fi taxa pe emisii poluante, taxa de inmatriculare pe numele castigatorului, plata RCA dupa inmanarea premiului, plata CASCO, transportul autoturismului pana la domiciliul castigatorului, toate acestea fiind exclusiv in sarcina castigatorului.), vor fi achitate de Castigatorul acestuia.

Castigatorul se obliga sa furnizeze codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o copie a actului sau de identitate, astfel incat organizatorul concursului sa poata respecta prevederilor Codului Fiscal, conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calculul si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent. In cazul in care un castigator refuza sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu.


Art 9. Încetarea inainte de termen

9.1. Loteriapoate înceta inainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forță majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

9.2. Daca o situație de forță majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Loteriei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 - 1356 Cod Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie prin afisare in magazinele participante.


Art 10. Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la sediul Organizatorului.


Art 11. Diverse

11.1 Prin participarea la Loterie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele si imaginea castigatorilor si castigurile acordate vor fi facute publice prin afișarea pe website-ul www.bbcollection.ro/aniversare.html și pe pagina de Facebook www.facebook.ro/magazineleBBCollection, fără ca aceștia (câștigătorii) să poată emite pretentii financiare față de Organizator pentru aceasta afișare.

11.2.Organizatorul prelucreaza datele personale ale Participantilor (nume, prenume, telefon, e-mail,) în conformitate cu Regulamentul EU nrt. 679/2016. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopuri de (i) reclama, marketing, publicitate, (ii) statistica (iii) pentru cercetari de piata si urmarirea datelor de vanzari aceasta prelucrare fiind înscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Conform Regulamentului EU nr. 679/2016, beneficiaţi de: dreptul de a fi informat; dreptul de acces la date; dreptul de a rectifica datele; dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;dreptul ed a fi uitat; dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. B&B COLLECTION SRL, cu sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54.

11.3. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima in mod expres acordul ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite exclusiv pentru scopurile mentionate mai sus cu respectarea dispozitiilor Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Furnizarea datelor personale este obligatorie in vederea participării la Campanie. De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de la partenerii sai.

11.5.Organizatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la eventualele dispute legate de valabilitatea bonurilor fiscale sau a facturilorfolosite pentru inscrierea la Loterie.

11.6.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Loteria » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil pentru consultare gratuit în magazinele B&B Collection și pe website-ul www.bbcollection.ro si bb-shop.ro.

11.7.Orice modificare a prezentului Regulament se realizeaza prin act aditional autentificat la birou notarial.

Prezentul Regulament si Anexa 1 – Lista Brandurilor Participante, Anexa 2 – Lista magazinelor participante.


S.C B&B Collection SRL


Anexa 1 - LISTA BRANDURILOR PARTICIPANTE

CASIO COLLECTION

DOXA

ATLANTIC

PULSAR

LORUS

SLAZENGER

ORIENT

FOSSIL

LEE COOPER

TIMEX

POLICE

FESTINA


Anexa 2 - LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE

Alba Iulia - B&B Collection - Mall Alba

Arad - B&B Collection - Ziridava

Baia Mare - B&B Collection - VIVO! Baia Mare

Bistrita - B&B Collection - Centrul Comercial Winmarkt

Bucuresti - B&B Collection - AFI Cotroceni

Bucuresti - B&B Collection - Auchan Titan

Bucuresti - B&B Collection - Baneasa Shopping City, aripa Feeria

Bucuresti - B&B Collection - Carrefour Orhideea

Bucuresti - B&B Collection - Cora Lujerului

Bucuresti - B&B Collection - Cora Pantelimon

Bucuresti - B&B Collection - Fashion House Outlet Center

Bucuresti - B&B Collection - Mega Mall

Bucuresti - B&B Collection - Park Lake

Bucuresti - B&B Collection - Sun Plaza Mall

Bucuresti - B&B Collection - Unirea Shopping Center

Bucuresti - B&B Collection - Vulcan Value Centre

Cluj Napoca - B&B Collection - VIVO!

Constanta - B&B Collection - City Park Mall

Constanta - B&B Collection - VIVO! Constanta

Craiova - B&B Collection - Electroputere

Deva - B&B Collection - Shopping City

Drobeta Turnu Severin - B&B Collection - Severin Shopping Center

Galati - B&B Collection - Shopping City

Iasi - B&B Collection - Carrefour Era Park

Pitesti - B&B Collection - Jupiter

Pitesti - B&B Collection - VIVO!

Ploiesti - B&B Collection - AFI Ploiesti

Ploiesti - B&B Collection - Omnia

Ploiesti - B&B Collection - Shopping City

Ramnicu Valcea - B&B Collection - River Plaza Mall

Ramnicu Valcea - B&B Collection - River Plaza Mall Insula

Satu Mare - B&B Collection - Centrul Comercial Arcade

Satu Mare - B&B Collection - Somesul

Sibiu - B&B Collection - Shopping City

Slatina - B&B Collection - Winmarkt Oltul

Slobozia - B&B Collection - Winmarkt Ialomita

Suceava - B&B Collection - Shopping City

Targoviste - B&B Collection - Muntenia

Targu Jiu - B&B Collection - Shopping City

Targu Mures - B&B Collection - Promenada Mall

Timisoara - B&B Collection - Shopping City

Magazin Online B&B SHOP


Regulamentul concursului "20 de ani de B&B Collection"


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 S.C. B&B COLLECTION SRL cu sediul social in BUCURESTI, str. Lucian Blaga, nr.3, bloc J5, scara A, ap.11, sector 3, si sediul operativ in Bucuresti sect.3, str. Traian nr.3, bloc E6, sc.2, et.7 ap.54 , nr. ORC J40/6414/1999, cod fiscal 11984882, cont nr. RO23 RZBR 0000 0600 0242 5561 deschis la Raiffeisen Bank, tel:021-327.44.77; fax:021-327.44.67; e-mail:office@bbcollection.ro; web:www.bbcollection.ro, reprezentata de MARIUS FLORIN BINDA (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul") pe www.bbcollection.ro.


SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 6.11.2019 – 13.11.2019 pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.instagram.com/bbcollection_romania/ în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspendă și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.


SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârstă neîmplinită de 18 ani confirma si garantează că dețin acordul părinților de a participă în Concurs.

3.2 Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei B&B Collection, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție/copii) acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4 Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un email, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

3.5 Concursul se desfășoară în mediul online.


SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1 Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă sau confirmari si garantii false. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimină din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date, confirmari si/sau garantii false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.


SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1 Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxa, în perioada: 6.11.2019 – 13.11.2019, ora 23:59.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să lase un comentariu la postarea concursului "20 de ani de B&B Collection" în care să împărtășească experiența unui moment special din viața lui/ei în care, fie că au dăruit sau au primit un cadou, au rămas cu o amintire plăcută;

 2. Să dea tag unei persoane apropiate;

 3. Să dea FOLLOW contului de Instagram https://www.instagram.com/bbcollection_romania/ (dacă nu urmăresc deja contul).

Data până la care se pot face înscrierile la concurs este 13 noiembrie 2019, ora 23:59.


SECȚIUNEA 6. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de Magazinele B&B Collection.

Premiul constă în: Se acordă 1 Ceas Fossil Carlie Mini, în valoare de 511 lei, Cod: ES4697.

Mai multe comentarii din partea aceluiași cont nu înseamnă mai multe șanse de câștig.

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți.

Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

6.2 Câștigătorul va fi ales în data de 14 noiembrie 2019 și anunțat în aceeași zi printr-un InstaStory. Câștigătorul trebuie să confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la data anunțării, printr-un mesaj privat pe contul de Instagram B&B Collection. În caz contrar, nu va fi validat.

6.3 În baza acestei acceptări, Organizatorul îi va trimite câștigătorului ca răspuns un cod compus din cifre și litere pe care acesta va trebui să-l salveze și să-l arate personalului din magazinul ales pentru ridicarea premiului. Acest cod este unic și doar pe baza acestuia premiul poate fi ridicat de către câștigător din magazinul ales.

6.4 Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

6.5 Anunțarea câstigătorilor se va realiza printr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection https://www.instagram.com/bbcollection_romania/.

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul câștigătorului de rezervă.

6.7 Premiul va putea fi ridicat din cel mai apropiat magazin B&B Collection, magazin pe care îl va desemna câștigătorul, în termen de 45 de zile de la validarea acestuia, sau prin curier, dacă în orașul câștigătorului nu există un magazin B&B Collection.

6.8 Valoarea netă totală estimată a premiilor va fi stabilită ulterior.

6.9 Câștigatorul va fi ales prin tragere la sorți. La extragere vor participa doar codurile care intrunesc cerințele de concurs și pe cele prezentului regulament.

6.10 Câștigătorul va fi anunțat intr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection.

6.11 Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.


SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Instagram B&B Collection https://www.instagram.com/bbcollection_romania/.

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Instagram false sau multiple.


SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1 Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.


SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.


SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorul premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanticare isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestui Concurs de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorului final validat (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiul castigat in cadrul Concursului vor fi publicate printr-un InstaStory pe contul de Instagram B&B Collection, cu tag catre castigator, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la finalizarea Concursului.

Persoanele fizice participante la Concurs, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

 • - dreptul de a fi informat

 • - dreptul de acces la date

 • - dreptul de a rectifica datele

 • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor

 • - dreptul de interventie asupra datelor;

 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 • - dreptul de a fi uitat

 • - dreptul de a se adresa justitiei.

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;


SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința să, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.


SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea de concurs.


Regulament campanie "Vouchere garantate în valoare de 50 lei"


1. Organizatorul si regulamentul

(1) Promotia este organizata si desfasurata de SC B&B Collection SRL, o societate comerciala romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Traian 3, Ap 54, Bucuresti, sector 3, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

(2) Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (denumit in continuare "Regulamentul").

(3) Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Campaniei, in magazinele participante, la cererea expresa a clientilor.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe Site.


2. Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in magazinele B&B Collection din Romania.

(2) Campania incepe la ora 10:00:00, pe data de 1 noiembrie 2019 si se incheie la ora 21:59:59, pe data de 1 ianuarie 2020.

     Perioada de emitere a voucherelor in magazine este 1 noiembrie 2019 – 1 ianuarie 2020.

     Perioada de utilizare a voucherelor in magazine este 1 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

Prima zi de utilizare a voucherelor in conditiile prezentului Regulament este 1noiembrie 2019, iar ultima zi de utilizare a voucherului din Promotie este 31 ianuarie 2019, conform orelor de functionare pentru fiecare magazin participant in parte, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.

(3) pana la data de....... Participantii se pot inscrie cu nr bonului fiscal la tombola „ Pretuim momente de colectie de 20 de ani”

(4) Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Promotiei.


3. Dreptul de participare

(1) La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare "Participanti") care au resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei si care indeplinesc conditiile descrise la articolul 4.

(2) La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.


4. Procedura Promotiei

In perioada 1 noiembrie 2019 – 1 ianuarie 2020:

- clientii care achizitioneaza orice produs din lista brandurilor participante la campanie primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 50 lei, valabil in magazinele de B&B Collection. Brandurile participante la campanie sunt enumerate în Anexa 1 – Lista Brandurilor Participante.

Voucherele sunt acordate de Organizator sub forma unor coduri numerice imprimate pe bonurile fiscale ce indeplinesc conditiile de participare la concurs. Fiecare cod numeric este unic si corespunde unei valori de 50 lei.

Voucherele emise in magazinele participante vor curpinde urmatoarele informatii:

- Numarul voucherelor in valoare de 50 lei fiecare - Codul unic al fiecarui voucher in valoare de 50 lei - Perioada de valabilitate a voucherelor pentru valorificare, adica 1 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020.

Voucherele pot fi valorificate exclusiv in perioada 1 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020, in magazinele de B&B Collection din România.

Voucherele ce nu sunt valorificate pana la 31 ianuarie 2020 isi pierd valabilitatea.

Voucherele poti fi valorificate doar prin prezentarea la casa de marcat a bonurilor pe care sunt inscrise codurile voucherelor.

Voucherele pot fi valorificate astfel:

- La fiecare cumparatura de minim 300 lei pe un singur bon fiscal, excluzand produsele ce au deja aplicata o reducere de pret, poate fi valorificat un voucher in valoare de 50 lei.

Voucherul nu va putea fi valorificat la achizitionarea produselor care beneficiaza deja de o reducere de pret.

Clientul va informa magazinul despre intentia de valorificare a voucherului, inainte de achizitia produselor. In cazul in care clientul nu doreste sau nu isi anunta intentia de a valorifica voucherul inainte de achizitie, acestuia i se vor acorda exclusiv beneficiile cardului de fidelitate, fara posibilitatea returului produselor in sensul valorificarii voucherului.

Voucherul este transmisibil.

Nu se va putea valorifica voucherul in cazul in care pentru achizitia produsului/produselor clientul solicita valorificarea de vouchere, cupoane sau bonuri valorice aferente altor campanii publicitare, campaniile nefiind aplicate cumulativ.

Se pot valorifica mai multe vouchere la o singura achizitie, in conditiile prezentului regulament. Un singur voucher identificabil printr-un cod unic este valabil pentru o singura utilizare.


5. Contravaloarea in bani

Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau in alte beneficii.


6. Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Promotia.

(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Promotie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

(4) Campania se poate incheia in momentul in care numarul voucherelor oferite atinge pragul de 20.000 de unitati, Organizatorul pastrandu-si dreptul de a mari numarul voucherelor.


7. Limitarea raspunderii

Organizatorul Promotiei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

1. Pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei; 2. Organizatorul nu va accepta voucherele falsificate sau deteriorate; 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Promotia. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda va refuza utilizarea voucherului; 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Promotie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Promotiei.


8. Taxe si impozite

Organizatorul Promotiei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta Promotie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.


9. Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la Promotie se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.


S.C B&B Collection SRL


Anexa 1 - LISTA BRANDURILOR PARTICIPANTE

CASIO COLLECTION

DOXA

ATLANTIC

PULSAR

LORUS

SLAZENGER

ORIENT

FOSSIL

LEE COOPER

TIMEX

POLICE

FESTINA


Regulamentul oficial al campaniei promotionale "Concurs - Castiga o invitatie dubla in finala Vocea Romaniei, de la ProTV"


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala “Concurs - Castiga o invitatie dubla in finala Vocea Romaniei, de la ProTV” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de B&B Collection SRL, cu sediul in str. Traian 3, sector 3, Bucuresti, tel. 021 231.25.77, (denumita in continuare "Organizator").

(2) Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.


SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

(2) Concursul se va desfasura cu respectarea Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online, pe pagina de Instagram dedicata Magazinelor Splend’or, in perioada 07.12.2019 - 16.12.2019, ora 11:59 pm.


SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, online pe site-ul bbcollection.ro.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul materialelor publicitare si/sau cu rol informativ.

Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul mentionat anterior sau pe pagina www.facebook.com/MagazineleSplendor, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.


SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul/resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).

(2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii companiei B&B Collection SRL, sotii acestora si rudele de gradul 1 ai acestora.

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.


SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;

 2. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata in Sectiunea 3 a prezentului regulament;

 3. Pentru a participa la concurs participantii trebuie sa acceseze paginile de Instagram www.instagram.com/magazinele_splendor sau/si de Facebook a Magazinelor Splendor si sa respecte cerintele descrise in cadrul postării-concurs

 4. De asemenea, pentru a fi validati participantii la concurs trebuie sa fie/sau devina fani ai paginii de Instagram www.instagram.com/magazinele_splendor si/sau de Facebook a Magazinelor Splend’or

(2) In cazul in care nu sunt respectate conditiile de la alin (1) de mai sus, postarea nu va participa la tragerea la sorti care se va face de catre Organizator in data de 17.12.2019. Organizatorului nu ii revine obligatia de a anunta participantii in concurs daca postarile/comentariile acestora nu indeplinesc conditiile de participare;


SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2 Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3 În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Instagram Be in time www.instagram.com/magazinele_beintime

7.4 Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Facebook/Instagram false sau multiple.

(3) Comentariul nu trebuie sa contravina Termenilor si conditiilor Facebook / Instagram si nu trebuie sa contina: cuvinte injurioase, cuvinte discriminatorii, continut pornografic sau continut care aduce prejudicii imaginii B&B Collection SRL sau continut care promoveaza alte produse sau servicii ce nu au legatura cu B&B Collection SRL

(4) Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate comentariile care nu respecta conditiile impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).

Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate concursului.

De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate concursului de pe Instagram. Participantii sunt in intregime responsabili de informatiile postate sau introduse in concurs sau transmise altor membri.

Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile platformei Facebook/Instagram pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/ exclude din concurs participantii ale caror comentarii nu respecta conditiile mentionate anterior.

(5) Toti participantii care au raspuns concursului respectand conditiile de mai sus vor fi luati in considerare, iar Organizatorul va selecta unul dintre participanti si o rezerva prin tragere la sorti, folosind site-ul random.org;

(6) Castigatorii vor fi alesi in data de 17.12.2019 dintre toti participantii unici care au intrat in concurs. Pentru mai multe detalii, cititi sectiunea 8 din prezentul regulament;

(7) Un participant la promotie are dreptul sa castige pe toata perioada campaniei promotionale un singur premiu, indiferent de numarul de comentarii realizate.

Conditii de validare a castigatorilor

Castigatorul trebuie sa furnizeze datele personale printr-un mesaj privat pe Instagram sau pe Facebook, in termen de 48 de ore din momentul in care este anuntat de premiu, pentru validarea sa. Mesajul trebuie sa contina:

 • - Nume complet

 • - Prenume complet

 • - Numar de telefon mobil

 • - E-mail

Va fi invalidat castigatorul in urmatoarele cazuri:

 • - Castigatorul nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;

 • - Castigatorul nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament sau trimite datele personale in alt mod decat cel mentionat mai sus sau dupa expirarea perioadei de transmitere a datelor;

 • - Castigatorul refuza premiul;

 • - Castigatorul a participat cu alte date decat cele personale;

Pentru a intra in posesia premiului, participantii trebuie:

 1. Sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 5;

 2. Sa indeplineasca conditia de participare in concurs;

 3. Sa poata fi contactat la numarul de telefon si adresa de mail cu care s-a inscris in promotie; (datele furnizate de Participant catre Organizator trebuie sa fie corecte/valide)

Castigatorul trebuie sa confirme acceptarea premiului printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram Splend’or sau Facebook Splend’or, in functie de platforma pe care a participat la concurs.

In cazul in care Organizatorul nu poate contacta potentialul castigator in cele 48 de ore de la data tragerii la sorti, din motive independente de acesta (nu raspunde, are telefonul inchis etc), acesta va fi invalidat, Organizatorul apeland rezerva de drept.

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.


SECȚIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

In cadrul campaniei, se va acorda un bilet dublu in finala Vocea Romaniei, difuzat la ProTV.

(1) Câștigătorii vor fi alesi prin tragere la sorti, prin intermediul site-ului www.random.org. Doar participanții care respectă cerințele de concurs vor fi consideraţi eligibili.

Câștigătorii vor fi alesi în data de 17 decembrie 2019 și anunțati printr-un instastory sau/și comentariu la postarea initiala de concurs (start) desfasurat pe pagina de Instagram Splend’or si/sau Facebook. In cadrul validarii, se vor extrage castigatorii si rezervele aferente numarului de castigatori.

(2) Valoarea totala a premiului va fi stabilita ulterior, in conditiile comunicate de Organiza

(3) Castigatorii trebuie să confirme acceptarea premiului în maximum 48 de ore de la data anuntarii pe pagina de Instagram printr-un mesaj privat. In caz contrar, nu va fi validat.

(5) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

(6) În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul castigatorului de rezerva.


SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor la concurs, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie.

(5) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECȚIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

(1) Operatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanti care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorilor finali validata (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Campaniei va fi publicat pe pagina de Instagram si/sau de Facebook a Magazinelor Splend’or, in sectiunea de Comments a postarii de concurs sau/si in instastory, cu tag catre castigatori, in termen de maximum 72 de ore (trei zile lucratoare) de la finalizarea Campaniei.

Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

 • - dreptul de a fi informat
 • - dreptul de acces la date
 • - dreptul de a rectifica datele
 • - dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor
 • - dreptul de interventie asupra datelor;
 • - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • - dreptul de a fi uitat
 • - dreptul de a se adresa justitiei

In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o solicitare utilizand urmatoarea adresa de email: dataprotection@bbcollection.ro;


SECȚIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECȚIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: B&B Collection, Str. Traian 3, Sector 3, Bucuresti, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 14. DIVERSE

Prin inscrierea la promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care B&B Collection il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul B&B Collection, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia B&B Collection toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, data nasterii, adresa postala, adresa de email si numarul de telefon mobil) pentru a se expedia ulterior premiile.


SECTIUNEA 15. LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

(4) Eventualele contestatii vor putea fi efectuate in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor validati. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

(5) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. inscrierea online pe o alta platforma decat cele mentionate in prezentul regulament, ce ar duce la neprimirea/nevalidarea acestora de catre Organizator;

 2. inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;

 3. situatiile in care numarul de telefon si / sau e-mailul nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;

 4. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului

 6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

 7. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

 8. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

 9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

 10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 11. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.